top of page
Pink Lotus 2.png

Khóa Tu Học (Retreat) 

Thứ Bảy, Ngày 11, Tháng 11, Năm 2023 (Ngày 28 Tháng 9 (thiếu) Năm Quý Mão)

Saturday, November 11, 2023 (Lunar Calendar: September 28, 2023)

Lotus_Site.png
Khóa Tu Học_Retreat_Chuong Trinh_Program_11.11.2023.jpg
11.11.2023_1.jpg
11.11.2023_2.jpg
11.11.2023_4.jpg
11.11.2023_5.jpg
10.29.2023_2.jpg
Baby Buddha for Website_1.JPG
bottom of page