top of page
Pink Lotus 2.png
Dhammapada Sutta
Kinh Pháp Cú

The Buddha's Teachings, Translated from the Pali by Acharya Buddharakkhita 

Lời Phật Dạy, từ bản chữ Pali, Dịch Giả (1969):

Cố Hoà Thượng Thích Minh Châu

IV. FLOWERS (vv. 44-59)

IV. PHẨM HOA (vv. 44-59)

44. "Who shall overcome this earth, this realm of Yama and this sphere of men and gods? Who shall bring to perfection the well-taught path of wisdom as an expert garland-maker would his floral design?"

44. "Ai chinh phục đất này,
Dạ-ma thiên giới này,
Ai khéo giảng Pháp cú,
Như người khéo hái hoa."

45. "A striver-on-the path shall overcome this earth, this realm of Yama and this sphere of men and gods. The striver-on-the-path shall bring to perfection the well-taught path of wisdom, as an expert garland-maker would his floral design. *7 "

45. "Hữu học chinh phục đất,
Dạ-ma thiên giới này,
Hữu học giảng Pháp cú,
Như người khéo hái hoa."

*7 "The Striver-on-the-Path (sekha): one who has achieved any of the first three stages of supramundane attainment: a stream-enterer, once-returner, or non-returner."

46. "Realizing that this body is like froth, penetrating its mirage-like nature, and plucking out Mara's flower-tipped arrows of sensuality, go beyond sight of the King of Death!"

46. "Biết thân như bọt nước,
Ngộ thân là như huyễn,
Bẻ tên hoa của Ma,
Vượt tầm mắt Thần chết."

47. "As a mighty flood sweeps away the sleeping village, so death carries away the person of distracted mind who only plucks the flowers (of pleasure)."

47. "Người nhặt các loại hoa,
Ý đắm say, tham nhiễm,
Bị Thần chết mang đi,
Như lụt trôi làng ngủ."

48. "The Destroyer brings under his sway the person of distracted mind who, insatiate in sense desires, only plucks the flowers (of pleasure)."

48. "Người nhặt các loại hoa,
Ý đắm say tham nhiễm,
Các dục chưa thỏa mãn,
Đã bị chết chinh phục."

49. "As a bee gathers honey from the flower without injuring its color or fragrance, even so the sage goes on his alms-round in the village. *8"

49. "Như ong đến với hoa,
Không hại sắc và hương,
Che chở hoa, lấy nhụy.
Bậc Thánh đi vào làng."

 

*8 "The sage in the village" is the Buddhist monk who receives his food by going silently from door to door with his alms bowls, accepting whatever is offered."

50. "Let none find fault with others; let none see the omissions and commissions of others. But let one see one's own acts, done and undone."

50. "Không nên nhìn lỗi người,
Người làm hay không làm.
Nên nhìn tự chính mình.
Có làm hay không làm."

51. "Like a beautiful flower full of color but without fragrance, even so, fruitless are the fair words of one who does not practice them."

51. "Như bông hoa tươi đẹp,
Có sắc nhưng không hương.
Cũng vậy, lời khéo nói,
Không làm, không kết quả."

52. "Like a beautiful flower full of color and also fragrant, even so, fruitful are the fair words of one who practices them."

52. "Như bông hoa tươi đẹp,
Có sắc lại thêm hương;
Cũng vậy, lời khéo nói,
Có làm, có kết quả."

53. "As from a great heap of flowers many garlands can be made, even so should many good deeds be done by one born a mortal."

53. "Như từ một đống hoa,
Nhiều tràng hoa được làm.
Cũng vậy, thân sanh tử,
Làm được nhiều việc lành."

54. "Not the sweet smell of flowers, not even the fragrance of sandal, tagara, or jasmine blows against the wind. But the fragrance of the virtuous blows against the wind. Truly the virtuous man pervades all directions with the fragrance of his virtue. *9"

54. "Hương các loại hoa thơm
Không ngược bay chiều gió
Nhưng hương người đức hạnh
Ngược gió khắp tung bay
Chỉ có bậc chân nhân
Tỏa khắp mọi phương trời."

*9 "Tagara: a fragrant powder obtained from a particular kind of shrub."

55. "Of all the fragrances — sandal, tagara, blue lotus and jasmine — the fragrance of virtue is the sweetest."

55. "Hoa chiên đàn, già la,
Hoa sen, hoa vũ quý,
Giữa những hương hoa ấy,
Giới hương là vô thượng."

56. "Faint is the fragrance of tagara and sandal, but excellent is the fragrance of the virtuous, wafting even amongst the gods."

56. "Ít giá trị hương này,
Hương già la, chiên đàn;
Chỉ hương người đức hạnh,
Tối thượng tỏa Thiên giới."

57. "Mara never finds the path of the truly virtuous, who abide in heedfulness and are freed by perfect knowledge."

57. "Những ai có giới hạnh,
An trú không phóng dật,
Chánh trí, chơn giải thoát,
Ác ma không thấy đường."

58. "Upon a heap of rubbish in the road-side ditch blooms a lotus, fragrant and pleasing."

58. "Như giữa đống rác nhớp,
Quăng bỏ trên đường lớn,
Chỗ ấy hoa sen nở,
Thơm sạch, đẹp ý người."

59. "Even so, on the rubbish heap of blinded mortals the disciple of the Supremely Enlightened One shines resplendent in wisdom."

59. "Cũng vậy giữa quần sanh,
Uế nhiễm, mù, phàm tục,
Đệ tử bậc Chánh Giác,
Sáng ngời với Tuệ Trí."

bottom of page