top of page
Pink Lotus 2.png
HL_TDGDHG6.fb.jpg
HL_TDGDHG20.png
HL_TDGDHG22.png
HL_TDGDHG3.fb.jpg
Trip to Vietnam and
Fully Ordained Buddhist Nun

Namo Shakyamuni Buddha! (May you give homage to the Sage of Shakya Enlightened One!)

Dear Master Bhikshu Minh Tan, 

Humbly, Hanh Lien, with a sincere and grateful heart towards the Three Jewels and the Patriarch, I would like to express my deep gratitude and sincere thanks to the Master Bhikshu Minh Tan. With Master Bhikshu Minh Tan’s grace and support, I was able to return to Vietnam to successfully receive the precepts of a probationary nun and was fully ordained as a Buddhist nun, in Hau Giang, Hậu Giang, Đại Giới Đàn Huệ Giác,” BC 2566 (Buddhist Calendar) (2022). Namo Shakyamuni Buddha! 

This was the first time I returned to Vietnam, my motherland, for more than 40 years. Again, I would like to express my sincere gratitude to Master Bhikshu Minh Tan for leading me to visit many places in Vietnam: numerous beautiful temples, the blind village in Soc Trang, climbing Thi Vai Mountain to make offerings to the monks and charities. With great knowledge, experiences, and wisdom, Master Bhikshu Minh Tan helped me to learn tremendously and to improve my perspectives about many issues that I had observed and stories that I had heard. Namo Shakyamuni Buddha!

For photos of the trip, click here: https://www.thongtritemple.org/gallery-trip-to-vietnam

I would also like to express my gratitude and appreciation to the Masters, Monks, Nuns, Teachers, Lay-friends, and everyone who helped me on my journey to receive precepts, to be fully ordained as a Buddhist nun, and to travel to Vietnam and return safely. I have met such lovely people and Lay-friends during my travels.  Namo Shakyamuni Buddha!

Finally, I would like to express my sincere gratitude and appreciation to the two Masters: Master Bhikshu Minh Thong and Master Bhikshu Minh Tan who have always guided, taught, motivated, encouraged, and supported me on my path of cultivating/studying Buddhism.

 

Namo Shakyamuni Buddha!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính Bạch Sư Phụ, con Hạnh Liên, với tấm lòng thành kính, biết ơn hướng về Ba Ngôi Tam Bảo, hướng về ân đức trên và Bạch Sư Phụ, con xin thành kính tri ân và cảm niệm sâu sắc đến Bạch Sư Phụ Minh Tân. Nhờ ân đức của Bạch Sư Phụ mà con được về Việt Nam thọ giới, "Thức Xoa Ma Na" và "Tỳ Kheo Ni" tại Hậu Giang, Đại Giới Đàn Huệ Giác, PL 2566 (DL 2022). Mô Phật!

Và đây cũng là lần đầu tiên con trở về lại Việt Nam, đất Mẹ quê nhà hơn 40 năm. Con xin thành kính tri ân Bạch Sư Phụ đã dẫn con tham quan nhiều nơi, hành hương Chùa, Tịnh Xá, làng khiếm thị (làng mù) ở Sóc Trăng, leo núi thị vải để cúng dường Quý Sư Thầy và từ thiện. Bạch Sư Phụ đã giúp con học được rất nhiều và mở rộng sự phân định của mình về nhiều phương diện mà con được trải nghiệm hay được nghe qua nhũng lời chia sẻ của những quý vị mà con đã được tiếp xúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Để xem ảnh, xin bấm vào: https://www.thongtritemple.org/gallery-trip-to-vietnam 

Con cũng xin tri ân và cám tạ 2 Sư Phụ, Quý Sư Y Chỉ, Quý Sư Thầy / Cô và giới tử tại Giới Đàn, Phật tử và tất cả mọi người đã giúp đỡ con trên hành trình trở về Việt Nam để thọ Giới Đàn và trở lại Mỹ an toàn.  Con đã gặp được những người / Phật tử thật dễ thương! Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Sau cùng, con cũng xin thành kính tri ân và cảm niệm 2 Bạch Sư Phụ: Sư Phụ Minh Thông và Sư Phụ Minh Tân đã luôn luôn dìu dắt, dạy bảo, nhắc nhở, khuyến khích và nâng đỡ con trên con đường tu học Đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Tu Thien_ST4_VN.fb.jpg
Từ Thiện tại TX Hoằng Truyền1_TTVN.jpg.fb.png
Leo Núi Thị Vải2_Cúng Dường Quý Sư_TTVN.fb.jpg
Tu Thien_ST_Kids1.jpg
Leo Núi Thị Vải1_Cúng Dường Quý Sư_TTVN.fb.jpg
Từ Thiện tại TX Hoằng Truyền3_TTVN.fb.jpg
Từ Thiện Làng Mù Sóc Trăng1_TTVN.fb.jpg
Tu Thien_ST_VN.fb.jpg
Charities in Vietnam
Visiting the Temples in Vietnam
Tịnh Xá Hoằng Truyền1_VN.fb.jpg
Chùa Hương4_HHVN.fb.jpg
HHChua19_VN.fb.jpg
Thiền Viện Trúc Lâm Phương Lam_HHVN.fb.jpg
Tịnh Xá Hoằng Truyền4.jpg
Chùa Bái Đính_Bào Tháp Tháp xá Lợi1_HHVN.fb.jpg
Chùa Som Rong1_HHVN.fb.jpg
Chùa Tam Chúc1_HHVN.fb.jpg
Wat Patum wwongsa Som Rong1_HHVN.fb.jpg
ThatSuPhuNgayxaxua1.fb.jpg
HHChua22.jpg
HHChua_21VN.fb.jpg
HHChua4_VN.fb.jpg
Chùa Bái Đính1_HHVN.fb.jpg
HHChua24.jpg
HHChua23.jpg
Wat Patum wwongsa Som Rong2_HHVN.fb.jpg
Chùa Bửu Long1_HHVN.fb.jpg
Chùa Bái Đính2_HHVN.fb.jpg
HHChua20_VN.fb.jpg
Chùa Quan Âm Nam Hải Phật Đài1_HHVN.fb.jpg
HHChua25.jpg.PNG.jpg
HHChua27.jpg.PNG.jpg.PNG.jpg
HHChua28.jpg.PNG.jpg.PNG.jpg
Lotus_Site.png
HHChua29.jpg.PNG.jpg.PNG.jpg
Chùa Hương1_HHVN.fb.jpg
HHChua32.jpg.PNG.jpg.PNG.jpg.PNG.jpg
bottom of page