top of page
Pink Lotus 2.png
  • Thong Tri Temple

"FOUR THINGS BUDDHA CANNOT DO" "BỐN ĐIỀU PHẬT KHÔNG LÀM ĐƯỢC"

Updated: May 30, 2022Có một đệ tử hỏi Phật rằng:

"A disciple asked the Buddha:"

"Ngài có thần thông và từ bi, vì sao vẫn còn những kẻ chịu khổ vậy?”

"Sir, you have extrasensory abilities and compassion; why are there still people who suffer?"


Phật rằng:

“Buddha replied:”

"Ta tuy có sức thần thông rất lớn; nhưng có bốn điều là vẫn không thể thực hiện được, chính là:

"Although, I have great extrasensory abilities, there are four things that still cannot be done, namely:” Điều 1:

Article 1:

“Nhân quả không thể đổi thay, tự gieo nhân thì tự nhận quả, người khác không thể nhận thay.” "Cause and Effect can't be changed; if you sow a cause or a seed, you will receive its result or fruit, and others can't receive the result / fruit in your place."

Điều 2:

Article 2:

“Trí tuệ không thể cho được, bất kỳ ai muốn có trí tuệ thì phải tự mình tu, học.” "Wisdom cannot be given; anyone who wants to have wisdom, must learn and practice."

Điều 3:

Article 3:

“Diệu Pháp không thể diễn tả được, Bản thể chân thật của vũ trụ dùng ngôn ngữ không thể cắt nghĩa mà hiểu được, chỉ có thể dựa vào thực chứng mà thôi.”

“Extraordinary Dharma is inexplicable. The true essence of the universe can’t be explained through language. Understanding can only be based on experience." Điều 4:

Article 4:

“Không có duyên thì không thể độ, người không có duyên thì họ không bao giờ nghe những lời nói mà ta chia sẻ. Mưa trời tuy lớn, cây không rễ khó mà thấm nước; Phật môn tuy rộng mở, khó độ người vô duyên."

"Without Karmic connection (which is the spiritual connection between two people), it is not possible to teach someone to liberate oneself. One who doesn't have a Karmic connection with me will never be able to listen to the words that I share. Even if it rains heavily, it is very difficult for rootless trees to absorb water. Although Buddhism is wide open, it is difficult to save oneself without having Karmic connection.”Cầu mong quý vị thoát khỏi đau khổ và tất cả những nguyên nhân của đau khổ, và đạt được niềm vui và bình an.

May you all be free from suffering and all the causes of suffering, achieve happiness and peace.


Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Namo Shakyamuni Buddha.

421 views1 comment

Recent Posts

See All
bottom of page