top of page
Pink Lotus 2.png
HOẰNG TRUYỀN PHẬT PHÁP - QUYỂN MỘT​
(Nhà Xuất Bản Hồng Đức)
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Tác giả: Sa-Môn Thích Minh Tân

 

Tịnh Xá Hoằng Truyền
Sư Minh Tân

Đường T12, Tân Quý Tây, 

Bình Chánh, Sài Gòn
ĐT: 8-481-616-9696

Tập 1 - HOẰNG TRUYỀN PHẬT PHÁP - Quyển 01

Tập 2 - HOẰNG TRUYỀN PHẬT PHÁP - Quyển 01

Tập 3 - HOẰNG TRUYỀN PHẬT PHÁP - Quyển 01

Tập 4 - HOẰNG TRUYỀN PHẬT PHÁP - Quyển 01

Tập 5 - HOẰNG TRUYỀN PHẬT PHÁP - Quyển 01

Tập 6 - HOẰNG TRUYỀN PHẬT PHÁP - Quyển 01

Tập 7 - HOẰNG TRUYỀN PHẬT PHÁP - Quyển 01

bottom of page