top of page
Pink Lotus 2.png
BỐN ĐIỀU PHẬT KHÔNG LÀM ĐƯỢC

Có một đệ tử hỏi Phật rằng:
"Ngài có thần thông và từ bi, vì sao vẫn còn những kẻ chịu khổ vậy?”

Phật rằng:
"Ta tuy có sức thần thông rất lớn; nhưng có bốn điều là vẫn không thể thực hiện được, chính là:
 
Điều 1:
“Nhân quả không thể đổi thay, tự gieo nhân thì tự nhận quả, người khác không thể nhận thay.”
 
Điều 2:
“Trí tuệ không thể cho được, bất kỳ ai muốn có trí tuệ thì phải tự mình tu, học.”
 
Điều 3:
“Diệu Pháp không thể diễn tả được, Bản thể chân thật của vũ trụ dùng ngôn ngữ không thể cắt nghĩa mà hiểu được, chỉ có thể dựa vào thực chứng mà thôi.”
 
Điều 4:
“không có duyên thì không thể độ, người không có duyên thì họ không bao giờ nghe những lời nói mà ta chia sẻ. Mưa trời tuy lớn, cây không rễ khó mà thấm nước; Phật môn tuy rộng mở, khó độ người vô duyên."


Cầu mong quý vị thoát khỏi đau khổ và tất cả những nguyên nhân của đau khổ, và đạt được niềm vui và bình an.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

bottom of page