top of page
Pink Lotus 2.png
Kinh Tụng 
Đại Đức Thích Minh Thông Tụng

Kinh A Di Đà - CD 24B (Không Nhạc)

Hoài Niệm Đức Tổ Sư

Minh Đăng Quang 

Kinh Báo Hiếu Phụ Mẩu Ân - 

CD 4B (Không Nhạc)

Kinh Vu Lan Bồn & Kinh Cúng Cửu Huyền - CD 5B (Không Nhạc)

Kinh Tụng Cầu Nguyện Trai Tăng -

CD 6B (Không Nhạc)

Kinh A Di Đà - CD 7B

(Không Nhạc)

Kinh Phẩm Phổ Môn -

CD 8A (Có Nhạc)

Kinh Cầu An Phẩm Phổ Môn -

CD 8B (Không Nhạc)

Kinh Sám Hối -

CD 09A (Có Nhạc)

Kinh Sám Hối - CD 9B

(Không Nhạc)

Sám Tán Thán Phật -

CD 10A (Có Nhạc)

Kinh Sám Tán Thán Phật Tổ -

CD 11A (Có Nhạc)

Chứng Đạo Ca - CD 13A (Có Nhạc)

Kinh Tứ Kệ Tĩnh Tâm -

CD 15A (Có Nhạc)

Kinh Tứ Kệ Tĩnh Tâm -

CD 16A (Có Nhạc)

Kinh Tứ Kệ Tĩnh Tâm -

CD 17A (Có Nhạc)

Kinh Tứ Kệ Tĩnh Tâm -

CD 18A (Có Nhạc)

Kinh Tứ Kệ Tĩnh Tâm -

CD 19A (Có Nhạc)

Kinh Cầu Siêu- CD 23A (Có Nhạc)

Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân -

CD 25A (Có Nhạc)

Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân -

CD 26A (Có Nhạc)

Emerald Lotus.png
bottom of page