top of page
Pink Lotus 2.png
HOẰNG TRUYỀN PHẬT PHÁP (Livestream)

Tịnh Xá Hoằng Truyền
Sư Thích Minh Tân

Đường T12, Tân Quý Tây, 
Bình Chánh, Sài Gòn
ĐT: 8-481  616  9696

Livestream - HOẰNG TRUYỀN PHẬT PHÁP 

Livestream - HOẰNG TRUYỀN PHẬT PHÁP 

Livestream - HOẰNG TRUYỀN PHẬT PHÁP 

bottom of page