top of page
Pink Lotus 2.png
Buddha + Lotus with faded stem_for TTT Website_Home Page.png
LỊCH SỬ THÀNH LẬP TỊNH XÁ THÔNG TRÍ II

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Đức Phật được Đản Sanh ra là Sĩ Đạt Đa (Siddhartha Gautama) tại Vườn Lâm Tỳ Ni (Lumbini), trung Ấn Độ, vào khoảng 480 BCE (trước Trung Nguyên 624 năm), bấy giờ là nước Nepal. Danh hiệu Đức Phật có nghĩa là một đấng đã được Thức Tỉnh và Giác Ngộ. Gautama được cho biết là một tâm linh đã thức tỉnh. Sau sự kiện quan trọng này, Đức Phật đã dành 45 năm để dạy rõ nguồn gốc của khổ đau và phương pháp dứt trừ đau khổ để được giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Đây là sự ra đời của đạo Phật giáo trên thế giới.

 

Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang được sinh ra là Nguyễn, Thành Đạt vào ngày 26 tháng 9 năm 1923 tại Phú Hậu, Tống Bình Phú, Quan Tâm Bình, Tinh Vĩnh Long, Miền Nam - Việt Nam. Ngài là người sáng lập ra truyền thống Phật giáo (Hệ Phái Khất Sĩ). “Buddhayana (Hệ Phái Khất Sĩ) là một thuật ngữ chân thực hơn, tiến bộ hơn, khoan dung hơn và Phật giáo bao quát hơn. Buddhayana kêu gọi sử dụng sự trí tuệ từ tất cả các truyền thống theo một cách đồng bộ, nhưng không bị mất tính xác thực của Giáo Pháp. Thường kêu gọi sự thích nghi để phù hợp với thế giới hiện đại, điều được cho là giữ cho Giáo pháp tồn tại kể từ khi Đức Phật đưa ra một số giáo lý về các phương tiện khéo léo, bãi bỏ các quy tắc đào tạo nhỏ nếu cần thiết, và thích nghi với phong tục và ngôn ngữ địa phương (https://dhammawiki.com /index.php/Buddhayana).”

 

Theo lời dạy của Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang, “Nối Truyền Thích Ca Chánh Pháp,” “Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, ” Đại Đức Thích Minh Thông đã xuất gia để theo tu học với Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thích Giác Nhiên, Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Gìa Khất Sĩ Thế Giới, trong 12 năm tại Tổ Đình Minh Đăng Quang ở Westminster, California, Hòa Kỳ. Đại Đức Thích Minh Thông đã xin phép Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thích Giác Nhiên, để đến nơi Hòa Thượng Giác Lượng để ở với Hòa Thượng như một cố vấn phụ trong vài năm. Sau đó, Đại Đức Thích Minh Thông xin phép Hòa Thượng Giác Lượng rời khỏi để thành lập Tịnh Xá Thông Trí I tại 1207 Warren Avenue, Vallejo, CA 94591 trong tám năm.

 

Nhân duyên có hai Phật tử, Hạnh Ngọc và Minh Ngọc, xuất gia với Thượng Tọa Thích Minh Thông và Đại Đức Thích Minh Tân. Thượng Tọa Thích Minh Thông và Đại Đức Thích Minh Tân xuất gia cùng một thầy (Sư Phụ). Hạnh Ngọc là Phật tử và đã theo Thượng Tọa Thích Minh Thông trong 20 năm. Hạnh Ngọc (Phượng Phạm) đã tìm được Đại Đức Thích Minh Tân qua Facebook khi cô đang học và nghiên cứu về Phật Pháp và thiền. Hạnh Ngọc thường xuyên tìm đến Thượng Tọa Thích Minh Thông và Đại Đức Thích Minh Tân về bất kỳ câu hỏi nào Cô có về Phật Pháp và thiền Minh Sát. Đại Đức Thích Minh Tân dạy Phật Pháp và viết Kinh sách về Phật Pháp. Đại Đức Thích Minh Tân trụ trì một ngôi Tịnh Xá ở Việt Nam, Tịnh Xá Hoàng Truyền, A 3/2 AP 1 Dương Tân Liêu Xa Hùng Long-Bình Chánh TP, HCM, với số điện thoại +84-093 -989-6655.

 

Hạnh Ngọc cũng đã tham khảo và tư vấn với Ni Sư Thích Nữ Tiến Liên và được hướng dẫn về học Phật Pháp trong tám năm rưỡi trước khi chính mình trở thành một người tu sĩ. Ni Sư Thích Nữ Tiến Liên Trụ Trì tại Tịnh Xá Ngọc Hòa ở tại 766 South Second Street, San Jose, California 95112.

 

Hạnh Ngọc được sự cho phép của Ông Xã, Trọng Hiếu, và các con, Felix và Christopher Trần, xuất gia để trở thành người tu sĩ Phật giáo. Ngoài ra, Trọng Hiếu đã hiến tặng ngôi nhà ở Santa Clara, California để được chuyển đổi thành một ngôi Tịnh Xá Phật giáo.

 

Đại Lão Hòa Thượng, Thượng Giác Hạ Lượng, Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Gìa Khất Sĩ Thế Giới, đã có mặt và khai mạc cho Đại Lễ An Vị Phật Thích Ca Mâu Ni và Lễ Xuất Gia Ni Cô Tịnh Hạnh và Ni Cô Tịnh Ngọc tại Tịnh Xá Thông Trí II, Santa Clara, California, vào Ngày 15 Tháng 8 Năm 2019, nơi họ được các vị Phật, Bồ tát, Tổ Sư, Quý Tăng Ni, và sự hỗ trợ của Quý Tăng Ni trong Tăng đoàn, trong một thời điểm thích hợp của các điều kiện.

 

Theo lời chỉ dạy của Đại Lão Hòa Thượng, Thượng Giác Hạ Lượng, Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Gìa Khất Sĩ Thế Giới, Ni Cô Tịnh Hạnh và Ni Cô Tịnh Ngọc về đến nơi viện chủ Pháp Duyên Tịnh Xá, Đoàn Du Tăng Thế Giới (The World Itinerant Monk Congregation) tại 1760 W. Jensen Avenue, Fresno, CA 93706. Ngày 11 Tháng 11, Năm 2019, Ni Cô Tịnh Hạnh và Ni Cô Tịnh Ngọc Thọ Giới Sa Di.

 

Trước khi trở thành người Tu sĩ Phật Giáo, Ni Cô Tịnh Hạnh đã dạy các lớp Thiền chánh niệm trong ba năm tại Trường Đại Học Santa Cruz Silicon Valley Campus cho nhân viên, học sinh và các thành viên của cộng đồng miễn phí.

 

Hiện tại, Tịnh Xá dạy thiền chánh niệm, tụng Kinh và có thời giảng Pháp vào thứ bảy hàng tuần.

Cầu mong quý vị thoát khỏi đau khổ và tất cả những nguyên nhân của đau khổ, đạt được niềm vui và bình an.

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Emerald Lotus.png
Emerald Lotus.png
Emerald Lotus.png
Emerald Lotus.png
bottom of page