top of page
Pink Lotus 2.png
Pink Lotus 2.png
VƯỜN THƠ TUỆ GIÁC

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Tác giả: Sa-Môn Thích Minh Tân

ĐT: 8-481-616-9696

151

Kiếp người ảo ảnh phù du
Cho nên con học phép tu Phật Đà. 
Chúng con về một mái nhà
Cùng nhau tu niệm an hòa "lục tu".

152

DÂNG ĐỜI

Con xin cúi xuống làm người
Dâng cho thiên hạ nụ cười mến thương. 
Cho con góp sức ngôi trường
Làm người dẫn lộ nẻo đường chúng sanh. 

Tình thương dâng khắp ngọn ngành
Con tim tuy nhỏ, lòng thành bao la.

153

Chung tay xây dựng hòa bình
Đoàn kết nhau lại thành hình trái tim
Yêu thương đùm bọc ấm im
Giúp nhau tu học thái bình yên vui.

154

QUAY VỀ QUY Y

Ánh sáng thiền định nhiệm màu
Ta bà vũ trụ vượt sâu nghìn trùng
Ai ai đều biết tôn sùng
Thích Ca giáo chủ, ta cùng quy y
Nương về giáo pháp đường đi
Bỏ tà quy chánh, an bình thế gian.

155

Đời ác mới là tận thế
Con người biết tu không thế bao giờ
Trồng nhân gieo trái tốt tươi
Lo gì quả xấu lệ rơi não phiền.

156

GIÁC NGỘ

Gặp người hãm hại thân ta
Nghiệp duyên nay trả bao la dẫy đầy.
Tịnh tâm niệm Phật chuyển xoay
Bớt đi nghiệp chướng từ nay xa lìa.
Không còn vương vấn sân si
Bồ đề giác ngộ đường đi ngọc ngà.

157

Chạy đông chạy bắc tu hành
Tâm ta không định sao thành Như Lai. 
Không cần đến giờ niệm Ngài
Chỉ cần nhất niệm Phật ngai hiện tiền.

158

DU TĂNG

Hành trì khất thực độ đời
Gương lành cao quý vạn người ngợi ca. 
Dạy đời ánh sáng Thích Ca
Ôm bình bát đất ta bà vân du. 
Một y, một bát không xu
Không danh, không lợi người tu thoát trần.

159

Đầu thành con đảnh lễ Thầy
Ân đức giáo dưỡng sâu dày tỏa hương. 
Nhiệm màu giáo pháp con nương
Đưa thuyền bỉ ngạn cúng dường Như Lai.

160

CẦU XIN

Buồn thương dân chúng hữu tình

Chẳng lo tu niệm an bình trong tâm.

Cầu xin Phật tổ lâm râm

Cho con tâm tịnh thậm thâm phép màu.

Không tu mà cứ nguyện cầu

Bao giờ thành quả nhiệm màu được đây.

161

Tam quy, ngũ giới điều răn

Các hàng Phật tử, chư Tăng ráng hành.

Ngàn năm mới có một lần

Công trình pháp bảo đến gần Phật tâm.

162

HÒA HỢP

Tu hành phân biệt làm chi
Ai đều tu sĩ chung quy một nhà
Hiệp cùng giáo pháp một cha
Có đâu là khác cà sa chăng mà. 
Giúp nhau giáo hội dựng xây
Tây phương trần thế, am mây tu trì. 
Phật pháp có thịnh có suy
Đều do Tăng sĩ giữ trì giới nghiêm. 
Tu hành chính chắn công liêm
Dựng xây chánh pháp, màn đêm sáng ngời.

163

Công Thầy dạy dỗ tháng năm
Ơn này vun đắp, tịnh tâm hằng ngày.

164

CỨU ĐỜI

Con ơi! giữa chốn hồng trần
Lo tu công đức, càng gần Phật tiên. 
Tu ngay ở thẳng thảo hiền
Đem lòng nhân ái, cứu liền dân gian.

Đừng chờ, đừng đợi khóc than

Mới đem diệu dược, bình an cho đời.

165

Quán Âm linh hiển diệu huyền
Cứu an sanh chúng, ưu phiền âu lo. 
Niệm Phật ngày một ấm no
Tâm thanh, tịnh lạc phước so nhiều bề.

166

KHÓ TU

Tu hành coi vậy khó thay
Giữ gìn lời nói, đổi ngay tâm hồn. 
Cái tâm ta vốn vô thường
Chuyển đi, chuyển lại vạn đường nhiễm ô.

Tâm ta hay nhảy lô tô
Một phút thanh tịnh, còn mười không an. 
Phật nhìn Phật ứa lòng than
Con tu như vậy, trái ngang càng nhiều.

167

Nguyện cho khắp chốn tu hành

Mọi người tu sửa điều lành vâng theo.

168

LỪA DỐI

Dối người, dối cả chính mình
Lừa luôn Sư sãi, vì tiền nó mê. 
Mê chi tội lỗi lê thê
Tuy là không thấy, nhiều bề hiểm nguy.

Gieo nhân dối trá càng suy
Hao mòn phước báu, âm ti đang chờ. 
Địa ngục thảm cảnh bơ phờ
Tâm can rối loạn, luân hồi khổ đau.

169

Có tiền phú quý giàu sang
Làm thiện tích đức, bình an cho đời.

170

THEO PHẬT

Đức Phật Thích Ca xưa kia
Buông đi tất cả, bỏ lìa hoàng cung. 
Không tranh quyền chức anh hùng
Chỉ mang cao cả, cứu từng chúng sanh.

Ta nay tuy đã tu hành
Còn nhiều nghiệp chướng nợ nần vương mang. 
Sám hối tội lỗi vô vàn
Không tu thì đọa, trần gian khổ sầu.

171

Nghèo tiền nghèo của thật nhiều
Chớ nghèo đạo đức tiêu điều nha con.

172

TU ĐI CON

Đời người ngẫm lại sầu bi
Tham danh, tham lợi đường đi khổ nhiều. 
Con ơi! đừng có làm liều
Thân này khi chết, tiêu điều nghe con.

Không tu nhiều cảnh mỏi mòn
Đọa vào địa ngục, con đường tối tăm. 
Duyên lành con gặp Quán Âm
Cho đi học đạo, bình tâm mà nhờ.

Học xong giáo pháp cao vời
Khuyên bao sanh chúng, nhiều nơi quay đầu. 
Làm lành tránh dữ nhiệm màu
Không cầu tự ứng, vô sầu không lo.

173

TU NGAY ĐÂY

Thương cho Phật tử gần xa
Muốn tìm giải thoát, bao la tháng ngày. 
Nào ngờ, giải thoát nơi đây
An tâm định tánh, trời Tây có liền.

Không cần đi hỏi thần tiên
Con tu như vậy, thường xuyên khổ hoài. 
Tâm con như ngựa đêm ngày
Bao giờ còn động, ta bà còn đây.

Ráng tu chứng quả nhiệm màu
Công phu thiền định, ngõ hầu siêu thăng. 
Minh tâm kiến tánh Thánh nhân
Vượt ra sanh tử, bình an muôn đời.

174

SỐNG NAY CHẾT MAI

Đời người ngắn lắm đêm ngày
Sáng sớm vụt tắt, đêm dài qua mau. 
Lặng thầm nhìn cảnh trước sau
Ta nhanh tu định, đặng vào chơn như.

Vô thường gõ cửa từng người
Thần chết không nể, biếng lười vụng tu. 
Bạn ơi! xin giữ công phu
Nhiếp tâm thiền định, người tu thoát trần.

175

Sắc đẹp rồi cũng tàn phai, 
Chỉ có tâm thiện không phai tháng ngày.

176

TRANH GIÀNH 
Anh em cùng một mẹ cha
Bất hòa cự cãi, tranh nhau đủ điều. 
Chỉ vì đất cát hơi nhiều
Mà sanh tham đắm, búa riều chém đâm. 
Ông bà nói, chúng còn hâm
Không tuân lễ nghĩa, tối tăm mặt mày. 
Dương trần nhiều cảnh bi hài
Cầu xin an lạc, Phật Ngài cứu con. 
Hằng ngày gây tạo miên trường
Không tin nhân quả, tạo đường nghiệp ma.
Đau khổ không còn cách xa
Tạo nhân nghiệp xấu cho ta tội đày.

177

HẠNH PHÚC HIỆN TẠI
An lạc tìm ở đâu xa
Chính ngay hiện tại tâm ta đây mà.
Buông đi phiền não ma ha
Bồ đề giác ngộ bình an có liền.

178

Nhất tâm niệm Phật sớm chiều
Ráng lo gìn giữ, những điều Phật răn. 
Kết gom công đức càng tăng
Sanh về Cực Lạc, vĩnh an đời đời.

179

Từ bi gương mặt dịu hiền
Dù cho hổ báo, quy liền theo Sư.

180

TÌNH YÊU

Tình yêu bao kẻ trên đời
Đau khổ vì chúng, luân hồi trầm luân. 
Si tình lưỡi hái mỹ nhân

Bao nhiêu trai trẻ, thoát thân dặm trường. 
Yêu nhiều cảnh khổ vạn đường
Nam mô bác ái, xin đừng yêu tôi.

181

Giới hương, định hương, tuệ hương

Đầu thành đảnh lễ, mười phương Phật Đà.

Một lòng nối gót Thích Ca

Tu hành tinh tấn, thực hành công phu.

182

DUYÊN 
Thuận duyên mọi việc dễ dàng
Vô duyên đừng có mơ màn làm chi.
Trách đời vạn nẻo sầu bi

Nhân duyên chưa đến làm gì cũng tiêu.

183

Sáng ra gà gáy o o... 
Hãy mau thức giấc ta lo tu thiền
Công phu là cảnh thần tiên 
Trí huệ khai mở, ngộ liền Phật tâm.

184

Cúi đầu sám hối ngàn năm
Không bằng một chút yên tâm định thần.

185

THÂN GIẢ TẠM

Thân này da dẻ hồng hào

Đến khi bị bệnh, nhìn vào thấy ghê 
Tim, gan, xương trắng lê thê
Chết nằm một đống, không hề nhìn qua
Phải chôn, thiêu rụi tro tàn
Không thì sình thúi, ruột gan to phình
Những gì đẹp đẹp xinh xinh
Bây giờ thấy gớm, vũng sình còn xinh.

186

Hôm nay Quốc Khánh nước ta
Rủ nhau niệm Phật thực hành công phu.

Mỗi người đi đến chùa tu
Hồi hướng chiến sĩ cầu siêu an lành.

187

CHUYỂN TÂM

Ăn năn cải sửa lỗi lầm
Sám hối nghiệp chướng, trăm năm đổi dời.
Hương sen bát ngát cao vời
Hành theo giáo pháp, những lời Phật xưa.
Tâm phàm chuyển Thánh Phật thừa
Quang minh tỏa rạng, vạn người quy y.
Nương thuyền bát nhã đường đi
Quay về Phật bảo, nghiêm trì công phu.

188

Mùa đông lạnh buốt tuyết rơi
Âm thầm thiền định cho đời an vui
Cảnh an nhàn lạc vui tươi
Lo tu tinh tấn chẳng lười ngủ mê.

189

XIN ĐỪNG SÁT SANH 
Thú kia cũng một mạng mà
Sao đành giết chúng, nỡ nào lại ăn.
Cúng kiến muốn được siêu thăng
Phải dùng chay lạc, bình an nhẹ nhàng.

Nếu không đọa lạc ngàn cân
Đeo mang nghiệp chướng, trói mang nhiều đời.
Miệng ăn chê khen nhiều lời
Thịt này nấu dỡ, chê cười lạnh tanh.

Ai ơi! xin hãy tu hành
Cũng vì sự sống, đừng ăn chúng mừng.
Ăn chay đạm bạc rau rừng
Miễn là no bụng, nuôi từng con thơ.

190

TƯƠI ĐẸP KHẤT SĨ 
Khất sĩ y vàng muôn phương
Bước chân xuất thế, trọn đường vân du.
Ta bà thoát tục chơn tu
Một bình bát đất, công phu tu hành.

Hằng ngày giữ trọn làm lành
Gìn giữ giới luật, trở thành Phật tiên.
Hôm nay Sư cởi xích xiềng
Không còn vương vấn, não phiền thế gian.

Đường tu ngày một rỡ ràng

Hoằng truyền Phật pháp, cứu an muôn loài.
Nơi nơi khắp chốn tu ngay
Cải tà quy chánh, đổi thay vô vàn.
Phước điền rãi khắp bình an
Nhờ ơn Phật tổ, thế gian vạn ngời.

Cửa thiền sáng tỏa khắp nơi

Cứu an nhân loại, tươi cười khắp nơi.

191

Tuổi trẻ tu đạo
Đến già hết gạo
Đừng chờ cảm mạo
Mạnh khỏe thiền đạo.

192

Nguyện cho thế giới hòa bình
Ấm no hạnh phúc giữ gìn gia phong.
Mỗi người có Phật trong lòng
Ráng tầm châu báu thần thông diệu huyền.

193

XUÂN VỀ
Xuân về ai nấy về chùa
Xuân về an lạc, cho vừa lòng nhau
Xuân về gặp nhau xá chào
Xuân về niệm Phật, nhập vào Nam Mô

Xuân về mặc đẹp áo vô
Xuân về ta có, những lời dạ thưa
Xuân về đằm thắm mến ưa
Xuân về mang lại, sớm chưa an lành.

Xuân về tụng Kinh đồng thanh
Xuân về lạy Phật, ban lành ấm no
Xuân về dân chúng chẳng lo
Xuân về Tịnh xá, Sư cho cơm lài.

Xuân về kính chúc ông bà
Xuân về con cháu, thật thà thảo ngay
Xuân về lì xì tặng xài

Xuân về tiền vô túi vải đầy mo.

Xuân về nhà cửa thật to
Xuân về dâu thảo, cơm vo đủ đầy
Xuân về ăn bát cơm đây
Xuân về no bụng lên “phây” pháp lành.

Xuân về ta thức sáu canh
Xuân về sum họp chè bánh được rồi
Xuân về suy nghĩ bồi hồi
Xuân về năm cũ nụ cười nhiều ghê.

194

GIỚI LUẬT

Một lạy thành kính Thế Tôn

Người thầy chỉ dạy, ngược dòng tử sanh.
Phật dạy lấy giới chuyên cần
Giữ gìn trong sạch, con gần với Ta.
Còn không cách biệt quá xa
Như màn đêm tối, xa xăm nghìn trùng.

195

Sanh, già, bệnh, chết từ nay
Có không như huyễn trời mây nhẹ nhàng.
Thân ta chất đống tro tàn
Nhiều kiếp sanh tử, vô vàn khổ đau.

196

OAI NGHI

Oai nghi tế hạnh người tu

Đi, đứng, nằm, ngồi kìm lu đừng mờ.
Khi nói phải giữ lấy lời
Chỉ nói hòa dịu, tươi cười hỷ hoan.
Ăn mặc đừng có sỗ sàng
Giữ cho ý tứ, vô vàn người thương.

197

Lá xanh thay đổi lá vàng
Rớt từng cánh rụng, xuống hàng dòng sông. 
Ngẫm về lặng lẽ vô thường 
Đón xuân thêm tuổi, mắt mờ lưng cong.

198

CHÚC XUÂN
Xuân về trên khắp quê hương
Bình an phơi phới, tình thương dạt dào.

Hai tiếng Phật tử tự hào

Giúp đời thoát khổ, đường nào đi an.

Cầu cho dân chúng an khang
Mưa hòa gió thuận, mây sang thuận dòng. 
Nguyện cho con cháu lạc hồng
Noi theo gương Phật, không còn khổ đau.

Cầu cho trăm họ trước sau
Tu tâm dưỡng tánh, đi vào chơn như. 
Nguyện cho người ốm khỏe mau
Nhất tâm thiền định, không nao núng lòng.

199

VÔ THƯỜNG

Trăm hoa đua nở sớm tàn
Có sinh có lão thân nàng đổi thay.

Kiếp người ôi thật mảnh mai
Thời gian thoáng chốc, thân đây đã già.

Không tu vượt khỏi ta bà
Luân hồi trở lại, hằng hà khổ đau. 
Có tu Phật rước về mau
Trở thành Phật thánh đi vào bổn tôn.

Thân nay xuất hiện tổn thương

Gìa thêm một tuổi, đến gần Tây phương.
Da nhăn, lưng mỏi vô thường
Có sanh có diệt, hãy lường trước đi.
Ta về cảnh Phật A Di 
Lo tu tinh tấn, chung quy bạn hiền.
Giới răn Phật dạy làm thuyền 
Đưa người tu chánh, tâm hiền về Tây.

200

Vui đùa trần cảnh ta bà
Ham chơi phút chốc, lạc vào cảnh mê. 
Quê nhà đang đợi con về
Tây Phương Cực Lạc, lời thề năm xưa.

201

Trong vườn hoa có cỏ dại
Con người có thất bại mới thành tài.

202

TU MAU

Phật xưa, chư Tổ còn ghi 
Gương lành đáng quý, đường đi sáng liền.

Hôm nay nhiều người tham tiền

Đưa vào lao lý, xích xiềng khổ đau.

Con ơi! hãy ráng tu mau 
Không thì khổ não, về sau ngục tù.

203

Ai bệnh xin hãy giúp dùm
Thuốc men săn sóc, giăng mùn sớm hôm.
Tạo nhiều phước đức tiếng thơm
Khi ta bị bệnh, chăm nom lại liền.

204

ĐI CHÙA

Mùa xuân hoa nở đẹp xinh
Em đi lễ Phật, lung linh nhiệm màu.
Chuông chùa vang vọng ngân nga
Reo vào tâm thức, cho ta an lòng.

Quán Âm cứu độ trần hồng
Cho đời bớt khổ, tâm không nhiễm trần.
Bớt tham, bớt tánh si sân
Nhiếp vào câu Phật, vén màn vô minh.

205

THA THỨ 
Phàm phu ai cũng lỗi lầm 
Nhắc nhau sửa đổi, ta làm mới tâm.
Chuyển tâm như thể trăng rằm 
Thay phàm thành Thánh, lòng tham dứt trừ.
Tha thứ để người tiến tu 
Bình an nội tại, Tây phương nơi lòng.

206

Tết này có Phật gần kề
Bình an phới phới, trở về chơn tâm.
Nhẹ lòng vào cõi dư âm
Cho ta thêm lớn, trong tâm nhẹ lòng.

207

XUÂN SANG
Trời quang mây tạnh trong xanh
Toàn thể vũ trụ, âm thanh diệu huyền.
Hương thiền bát ngát thần tiên
Cùng nhau vui hưởng, vĩnh yên đời đời.

Nguyện cầu Phật tổ trên trời
Quan Âm, Thế Chí, độ người trầm mê
Chúng sanh nương tựa quay về
Dân lành làm thiện, chớ hề lãng xao.

Tu hành công đức càng cao

Ai nghe đều hưởng, đi vào Phật chơn
Thân trần tâm ở Tây Phương 
Lòng không luyến ái, buồn thương ta bà.

Con người biết sống thật thà
Gìn lòng tu dưỡng, phá màn vô minh
Thiền định trí huệ phát sinh
Mọi sự an lạc, tâm bình sáng trong.

208

Phật Đản ngày đẹp trần gian
Thánh nhân xuất hiện lầm than không còn.
Chư thiên rãi hoa cúng dường
Cùng muôn sanh chúng vào trường Thích Ca.

209

Ta đây gác kiếm tu hành
Lo gìn thanh tịnh, làm lành thiện tâm. 
Góp vào cõi tạm dư âm
Những lời quý báu, xa xăm Phật đài.

210

NGHIỆP GIEO

Tin sâu nhân quả đường đi
Không thì khổ não, ta suy hao mòn.
Giữ gìn tâm sạch lòng son
Không còn nghĩ tưởng vấn vương hồng trần. 
Nghiệp gieo kiếp trước như cân
Bên nào chúng nặng, nghiêng phần nó quay.

211

Vui lòng bỏ chút cúng dường
Gieo trồng phước đức, làm đường ta đi. 
Giàu sang cũng bởi hành y
Những lời Phật dạy pháp trì không quên.

212

THIỀN ĐỊNH

Tọa thiền an lạc trong tâm
Diệt trừ tận gốc, dư âm não phiền. 
Nhìn vào vọng tưởng luân phiên
Tập trung nhập định, đài liên có liền. 
An thần tâm tánh định yên
Nhẹ lòng thanh tịnh, Phật tiên gần kề.

213

Sống sao cho vẹn đôi đường
Không thương, không ghét tự đường ta đi. 
Ra đi tầm đạo huyền vy
Một mình một bóng, sân si đoạn trừ.

214

QUÊ NHÀ 

Nguyện cho đất nước quê mình
Sanh nhiều hiền trí, quân bình trần gian. 
Dân lành ngày một an khang
Trong tâm hạnh phúc, lầm than không còn. 
Sửa tâm sửa tánh cỏn con
Biết lo tu Phật, không còn sầu lo.

215

Chớ đừng lấy Phật làm bia
Chỉ lo lợi dưỡng, cùng chia đồng tiền. 
Đồng tiền làm chúng đảo điên
Không phân tà chánh, ưu phiền khổ đau.

216

TU RỒI
Tu rồi buông xả tham tranh
Chớ giống la sát, si sân nhiều điều. 
Tu rồi hãy học từ bi
Chớ đừng chất chứa, những gì buồn đau. 
Tu rồi ăn nói trước sau
Phát ngôn từ ái, trao nhau tiếng cười.

217

Kính yêu Đức Phật Thích Ca
Truyền trao giáo pháp, bao la thái bình. 
Niềm vui an lạc chúng sinh
Có Phật xuất hiện, niềm tin cho đời.

218

MẮT TRỜI

Lưới trời tuy rộng nhìn xa
Nhưng mà chẳng lọt, một ai gian tà. 
Một phút làm ác ta bà
Trăm ngàn triệu kiếp, hằng hà khổ đau. 
Xin người đừng có hại nhau
Hãy lo tu tịnh, ngày sau ta nhờ.

219

Cõi này có thịnh có suy
Niềm vui thì ít, đìu hiu thì nhiều.
Có tu giáo pháp được siêu
Tâm ta có Phật tình yêu muôn loài.

220

THẬT TU ĐI

Bỏ nhà bỏ cửa đi tu
Bây giờ sao lại, kiếm xu làm gì. 
Làm cho sanh chúng khinh khi
Chỉ lo bồi bổ, quên đi tu hành. 
Lo tu đừng có tập tành
Theo nhiều chúng bạn, tanh bành Phật tâm.

221

Đến chùa dâng nén tâm hương
Thân tâm thanh tịnh cúng dường Phật Tăng 
Cửa thiền xin chớ vội vàng
Giữ tâm thanh tịnh vào hàng Như Lai.

222

RÁNG TU

Nước mắt lệ rơi nghẹn ngào
Thấy thương sinh chúng, lạc vào lưới mê. 
Con ơi! phải biết quay về
Ráng tu một kiếp, ta về Tây Phương. 
Nếu không cảnh khổ đau thương
Người tu thì ít, lương ương quá nhiều.

223

Công phu hóa giải nghiệp xưa
Không còn phiền não, sớm trưa an bình. 
Gieo duyên nhiều cõi chúng sinh
Giảng lời pháp Phật, đệ huynh đắc thành.

224

ĐUỐC TUỆ
Nối truyền chánh pháp Thích Ca
Rạng đông tông tổ, chúng sanh an lành. 
Đuốc đăng tỏa bóng thực hành
Không còn khổ não, vào nhà Như Lai.

Y vàng Khất sĩ đông tây
Đem bầu vũ trụ, lạ hay cứu đời. 
Phép màu thiền định cao vời
Nhất tâm thanh tịnh, vạn ngời huyền vi.

Chứng đạo ta phải ra đi

Mỗi người, mỗi hướng làm y Phật đà. 
Bước chân xuất thế ta bà
Một bình bát đất, dẹp tà lưới mê.

225

BUÔNG ĐI

Dòng đời cứ mãi cuốn trôi
Chạy theo tham đắm, lôi thôi tháng ngày. 
Mở mắt ra nghĩ tiền tài
Lo âu đủ thứ, đêm dài buồn hiu.

Quên đi tu tập sớm chiều
Chỉ lo giả tạm, nhạt điều công phu. 
Bôn ba đi kiếm đồng xu
Chẳng sợ tội lỗi, ngục tù diêm vương.

226

Tập sống cho đời thanh thản
Buông đi ưu phiền, vật cản trần gian.

227

ĐI ĐẠI, ĐI TIỂU 
Ai ơi! Đi đâu! Đi đâu !!! 
Đi trong chánh niệm, lo âu không còn. 
Đi đâu mà vội mà trông

Mà quên dội sạch, lòng luôn rối bời. 
Đi tiểu, đi đại không mơ
Luôn luôn an định, chết trơ điều sầu. 
Tống đi phiền não thật sâu
Không còn vướng bận, trước sau tâm nhàn.

228

Thuận duyên thì dễ dàng
Nghịch duyên thì trái ngang
Mọi việc ta đều xả
Bình an đến mọi người.

229

QUAY ĐẦU

Nổi danh thiên hạ một thời
Kiếp trước tạo phước, bây giờ hưởng vui.
Đến kiếp hiện tại tươi cười 
Chỉ lo hưởng thụ, vạn mười cũng tiêu.
Không tu vạn khổ tiêu điều 
Gặp nhiều cảnh khổ, như diều gặp mây.
Tu đi con cháu sum vầy 
Ăn ở phước đức, công này hân hoan.

230

Hương sen thơm ngát đức Ngài 
Bao la biển cả, làm bài Phật xưa.
Phật từ cứu độ sớm trưa
Gieo mầm trí tuệ, an như Phật Đà.

231

ĐỨC TU CÒN MÃI

Bia vàng khắc dấu còn ghi
Những nhà hiền đức, từ bi độ đời.
Vang danh thiên hạ khắp trời 
Độ nhiều sanh chúng, dạy lời Thánh nhân.

Đến kiếp hiện tại có căn 
Tu bồi giới đức, lục căn giữ gìn.
Không còn tánh cách bạc tình

Quay đầu hướng thiện tâm linh nhẹ nhàng.

Pink Lotus 2.png

232

Tham nhiều chắc chắn khổ nhiều
Tham ít khổ ít là điều xưa nay.

233

ĂN NĂN

Hai tay chắp búp sen vàng
Nhất tâm quán tưởng, Di Đà nam mô
Con thơ ôi thật dại khờ 
Đi chơi rong ruổi, quên lời Phật xưa.
Hôm nay con quyết tâm chừa 
Một kiếp hiện tại, thiếu thừa vẫn tu.

234

Nhìn đời khổ não đi tu
Nào ngờ chưa khỏi lu bu nghiệp trần. 
Nghiệp gieo phải trả ngàn cân
Không đường thoát khỏi, luật nhân quả này.

235

CÚNG DƯỜNG

Con nay quỳ gối trước Sư 
Thành tâm sớt bát, canh chua cúng dường.
Cầu xin chư Phật mười phương 
Bồ đề tăng trưởng, con nương Tăng già.

Học hạnh chư Phật Thích Ca 
Hoằng truyền giáo pháp, về nhà Như Lai.

Năm mới chúc nhau niềm vui

Không còn lo lắng, nụ cười thêm xinh.

Năm sau tươi sáng hòa bình 
Nhân dân hạnh phúc, chúng mình ấm no.
Sáng tâm sáng đức cuộc đời 
Tu hành thanh tịnh, vạn ngời hào quang.

236

QUÁN TƯỞNG

Ôi nhìn cô gái dễ thương
Nước da trắng sáng, không đường vết nhăn.
Vài năm con mắt thâm quầng
Lưng khom, da xấu nhìn nàng thấy ghê.
Đến khi bệnh hoạn lê thê 
Giòi bu kiến đậu, còn mê nổi gì.

237

Ánh sáng xóa đi màn đêm 
Người tu thiền định, như thêm đèn trời.
Tâm hồn thanh tịnh mọi nơi
Giúp đời thoát khỏi, ra khơi an nhàn.

238

VỀ CHÙA

Tết này con đi về chùa 
Lễ lạy Phật tổ, vào thưa Sư thầy.

Chúc mừng năm mới từ nay
Thân tâm an lạc, các Ngài hoằng khai.
Di Đà sáu chữ niệm hoài
Bao giờ nhất niệm, tâm này Như Lai.

239

Tuồng đời như một vở hài
Đến đi bất chợt, đọa đày trầm luân.
Hôm nay ta đủ duyên lành 
Trọn đời tu học, thực hành Phật xưa.

240

MẸ TRÔNG CON 
Xuân về mẹ già chờ con
Ngóng trông thằng út, trước hong hiên nhà.
Tết này nó ở phương xa
Một mình một bóng, không an trong lòng.

Cầu trời khấn Phật độ con
Sức khỏe tươi tốt, tâm không nhiễm trần.
Biết tu theo Phật làm Tăng 
Mẹ vui biết mấy, chúng sanh đều nhờ.

241

Giúp người đừng đợi trả ơn
Sau này tự có đường chơn ta về.

242

TỘI SÁT SANH

Nước mắt nhỏ lệ chảy dài
Thú kia khổ sở, hằng ngày phải mang.
Bởi vì kiếp trước làm gian
Tâm không ngay chánh, tham lam kiếp người. 

Nhìn người ăn thịt làm lười
Không màn tội lội, lưới trời không tha.
Khi chết hồn sẽ thành ma
Vất va vất vưởng, không nhà nương thân.

243

Tu hành học tánh từ bi
Thân tâm bình đẳng, chung quy một gò.

244

CAM LỘ QUÁN ÂM

Làm việc phước tuy nhỏ nhoi
Ngày ngày gieo chút, đầy thôi nhiều bề.
Uống nước nhiều người phải mê
Như mật cam lộ, trở về Quán Âm.
Tâm thần sáng trí niệm thầm
Quán Âm Bồ Tát, độ ngầm chúng sanh.

245

Chiếc xe đạp cũ năm nào
Con ngồi ba chạy, đi vào chùa xưa.
Đường mòn lối cũ còn mưa
Nhưng ba vẫn chạy, sớm trưa đi về.

246

ĐOẠN LÌA

Tóc vừa cạo rớt ưu phiền
Nợ trần khổ ải, bay liền theo mây. 
Tâm nay lập lại trời Tây
Bồ đề thanh tịnh, ăn chay hóa lòng. 
Sư đây đã bước cửa không
Dây tơ tình ái, đoạn trong tâm phàm.

247

Ngoại già bắt chí cháu thơ
Lom khom cặm cụi, kiếm nơi chúng bò.
Trong tâm niệm Phật Nam Mô
Cầu nó về Phật, không lo khổ sầu.

248

CHỜ CON
Mẹ già đứng dưới gốc cây
Cùng với chó mén, hôm nay con về
Trông chờ đến tận xế chiều
Không thấy Thần Tí, ỉu xìu tâm can.

Mẹ mừng khi thấy bóng chàng
Nước mắt ướt đẫm, hai hàng lệ rơi
Con thơ còn nhỏ dại khờ
Để cho mẹ nhớ mẹ trông thế này.

249

Người ta cầu bạc cầu tiền
Còn Sư cầu bớt ưu phiền vương mang.

250

NHẪN

Xuân về ta viết chữ Nhẫn 
Cầu cho dân chúng, phước phần đều vui.
Nhẫn hòa nhẫn mãi tươi cười
Cho đời thêm đẹp, người người an khang.

66

Xuất gia xuất thế ta bà
Dựng xây Tịnh Độ cả nhà tâm an. 
Cùng nhau cất bước lên đàng
Nối truyền chánh pháp cứu ngàn chúng sanh

251

CHÚC XUÂN 
Chúc con năm mới an lành 
Thêm được tuổi mới, tu hành tiến lên.

Nguyện cầu các đấng bề trên
Độ cho dân chúng, làm nên công dày.
An cư lạc nghiệp đủ đầy
Tiền tài hưng thịnh, sum vầy cháu con.
Tu nhân tích đức mãi còn
Thân tâm an lạc, theo đường Thích Ca.

252

Ít nói cho lòng nhẹ thanh
Cho tâm hoa nở, bình an cõi lòng. 
Nhiều lời, lắm lỗi khắp trong
Bao nhiêu phiền não, tây đông vào mình.

253

Hoa tươi sắc thắm nụ cười
Bình an đem lại cho người chánh tu. 
Không còn các tánh phàm phu
Nhẹ nhàng thoát tục, Tây Phương ta về.

254

CẮT ĐỨT ÁI

Ra đi buông bỏ ái tình
Nợ trần rủ sạch, tâm linh nhẹ nhàng. 
Xin nàng quay bước đò sang
Đừng lưu đừng luyến, làm tan nát lòng. 
Ta nay quyết chí sạch không
Một đường tu đạo, thong dong Phật Đà.

255

Thân này giả tạm người ơi
Có chi mà đắm cho đời khổ đau.
Một ngày tàn tạ trước sau

Còn đâu vẻ đẹp, khát khao hồi nào.

256

NIỆM PHẬT BÌNH AN

Chúc cho cô bác gần xa
Thân tâm an lạc cả nhà đều vui. 
Ai người đi ngược về xuôi
Nhớ lời Phật dạy, niệm mười vạn câu.

Nhất tâm tỏ rạng nhiệm màu
Tâm ta có Phật, không rầu âu lo.

257

Trăng rằm sáng tỏ trời đêm
Chúng sanh an lạc, không thêm khổ sầu. 
Quán Âm cứu nạn nhiệm màu

Thành tâm trì niệm ngõ hầu siêu thăng.

258

CẠO PHIỀN NÃO

Đầu năm cạo tóc xuất gia
Buông đi phiền não cho ta an lòng. 
Trau dồi đức hạnh tánh không
Bụi trần phủi sạch, bề trong lẫn ngoài.

Bồ đề tự tánh chuyển xoay
Tâm vô nhất vật từ nay an nhàn. 
Nguyện cầu cứu độ chúng sanh

Chuyển phiền não đoạn, dứt sân trong lòng.

259

Thập thò dòm ngó lỗi người 
Lỗi mình không sửa, vạn mười bất an.

260

QUÁN BẤT TỊNH

Ngồi thiền quán tưởng lặng thầm 
Thân này giả tạm chúng ngầm đổi thay.
Da thịt nhìn đẹp bề ngoài 
Đến khi tan rã nhìn hoài thấy ghê.
Giòi bu ruồi đậu lê thê 
Phình lên xẹp xuống ham mê nổi gì.

261

Phóng sanh phóng cả tâm phàm
Phóng đi ba độc sân tham si này. 
Mới mong thoát khỏi nạn tai
Bình yên trần cảnh, có ngay an nhàn.

262

THUYỀN TỪ 
Thuyền từ bến đỗ bình yên 
Nhẹ nhàng lướt sóng dạy khuyên răn đời.
Không tu bể khổ con ơi!
Tu là hạnh phúc thảnh thơi thanh nhàn.
Sư đi hoằng pháp lang thang
Giáo hóa quần chúng, bình an cõi trần.
Cứu đời thoát khỏi ngàn cân 
Đưa về Cực Lạc lãnh phân hội này.

263

Thức dậy miệng niệm Nam Mô
Buông đi phiền não, tâm không nhiễm trần. 
Hơn thua phải quấy đôi phân
Không tranh, không chấp nhẹ cân cõi đời.

264

XUÂN CHÙA

Mai đào rực nở sân chùa
Nói lời hiền đức làm vừa lòng nhau. 
Tâm an vạn sự tiền vào
Một năm phát đạt, ta nào thiếu tu. 
Phước đức tạo dựng có thừa
Cầu cho năm mới, hưởng mùa bình an.

265

Hôm nay trăng đẹp làm sao
Đầu xuân năm mới nôn nao trong lòng. 
Rủ nhau vào chùa lập công 
Gieo bòn tích đức, tâm không nhiễm đời.

266

ĐỢI CHỜ

Đò thuyền chờ sẵn sang sông
Mà người chưa chịu, còn trông chờ đò. 
Tâm ta có Phật tượng pho
Chạy đi tìm kiếm âu lo tháng ngày. 
Chơn niệm chỉ một không hai
Có tâm có Phật ở ngay tại mình.

267

Chắp tay khấn nguyện Phật trời

Cầu cho Phật pháp vạn ngời hào quang

Chúng sanh đều được bình an

Quay về Tam Bảo hân hoan khắp trời.

268

BÉ TU HÀNH

Dạy bé còn nhỏ biết tu 
Học từng pháp bảo vân du ta bà.
Gìn lòng đạo đức xưa nay 
Năm giới Phật dạy con hay hành trì.
Đường đời nhiều lắm gian nguy 
Miễn con sống tốt, không suy hao mòn.

269

Tay ôm bình bát Như Lai 
Gieo duyên khất thực không phai tháng ngày.
Luật răn Phật dạy xưa nay 
Giới là Thầy mãi tránh ngay luân hồi.

270

MỘT KIẾP TU

Con người tạo nhiều ác nhân
Gây bao lắm tội nợ nần khổ thay !
Khi thác thành quỷ đoạ đày
Khổ đau khó thoát nghiệp này tạo gây.
Con ơi ! thức tỉnh đêm ngày
Tu cho một kiếp nợ dây không còn.

Pink Lotus 2.png

271

Cờ bạc rượu chè xưa nay
Không ai dư giả, của ngay để dành.
Khi chết hồn khó siêu sanh
Lạc vào cảnh khổ, loanh quanh luân hồi.

272

TU LIỀN

Muốn tu thì hãy cứ tu
Đừng hẹn kiếp sau, thiên thu đợi chờ.
Nhân duyên Pháp bảo sáng ngời
Gieo mầm chủng Phật, nụ cười đẹp xinh.
Làm Tăng nối gót công trình
Thế Tôn để lại, tâm linh nhiệm màu.

273

Đi tìm chân lý nhiệm màu
Cứu sanh muôn loại quay đầu Phật tâm.

Độ người thức tỉnh lạc lầm
Hoằng truyền chánh pháp lặng thầm chuyển xoay.

274

DẸP HẬN THÙ

Ta đi, đi giữa hồng trần
Nhân duyên gặp Phật chuyên cần công phu.
Trần gian thật quá lu bu
Trộm cắp, nói dối, hận thù chém đâm.
Làm con đức Phật yên tâm
Không thù chuốc oán lặng câm tu hành.

275

Mỗi ngày học một điều hay
Hoằng truyền Phật pháp, tỏ bày nguồn chơn.
Pháp Phật con luôn rõ hơn
Trí tuệ khai mở thong dong tu hành.

276

NỐI TRUYỀN

Nối truyền dòng pháp Như Lai
Cứu cho nhân loại, hoa khai giữa trần.
Quý Sư hoá độ ân cần
Thoát vòng nghiệp chướng, vô vàn bủa vây.
Tứ chúng cùng góp bàn tay
Quay vòng chánh pháp hoá ngay Phật tiền.

277

Con đi tu học vào chùa
Buông đi mọi chuyện, chơi đùa trần gian.
Thiền toạ niệm Phật tâm an
Lo gì không được rước sang cõi nhàn.

278

BỤI TRẦN

Trần gian nhiều kẻ ác nhân 
Kiếp đời ngắn ngủi chôn chân vũng lầy.
Nam thanh nữ tú cuồng quay
Phòng trà tửu điếm khổ thay dương trần. 
Ăn chơi trác táng quá hăng
Làm trò dương thế xe lăn luân hồi.
Ít người tu niệm để đời
Toàn là để lại cho đời tiếng dơ.

279

Quán Âm đứng giữa biển trời
Cứu cho nhân loại dòng đời khổ đau.
Kính thành tha thiết nguyện cầu
Quán Âm Bồ Tát niệm sầu tiêu tan.

280

NGẠ QUỶ 
Vong hồn vất vưởng nơi đây
Hồn siêu âm cảnh chứa đầy tâm mê.
Luân hồi khổ não lê thê
Chìm đắm tội lỗi chứa nhiều trần gian.

Khi chết hồn đi lang thang
Không nơi nương tựa lang bang ngoài đường.
Lúc sống không chịu cúng dường
Gieo nhân kết quả làm đường mai sau.

Bụng to cổ nhỏ đớn đau
Rên la rung chuyển máu đào lệ rơi.
Nhanh chân tu mau bạn ơi !
Cứ lo tạo ác khắp nơi đoạ đày.
Tu hành thì được công dày
Mai chiều khi thác hồn bay về trời.
Tây Phương cảnh đẹp khắp nơi
Di Đà thuyết pháp vạn lời hoá mê.

281

Phật tâm lan toả khắp nơi
Hoằng truyền Tam Bảo về khơi cội nguồn.
Cuộc đời giống như vở tuồng
Sớm còn tối mất quay cuồng thân tâm.

282

Duyên đến bạn tạo phước đi 
Đừng hẹn đừng lựa tư duy chi nhiều.
May mắn đến bạn đều đều 
Giàu sang phước báu tỏ nhiều niềm vui.

283

CHA TÔI

Cha tôi đi giữa dòng đời
Không màn thân thể vẫn cười với con
Dù cho ngỗ nghịch giận hờn
Cha vẫn tha thứ ẵm con vào lòng.

284

Nước Việt con cháu tiên rồng

Nhân dân theo Phật, trong lòng mến yêu.
Giữ gìn ngũ giới không xiêu
Ăn chay thiền định gặp nhiều điều may.

285

CÀI HOA

Mỗi mùa vu lan hiếu thảo 
Sư cài hoa đỏ trên áo giới con. 
Ôi ! vui lắm cha mẹ còn 
Tình nghĩa mẫu tử vuông tròn Phật tâm.

286

Giải thoát là gì bạn ơi?! 
Không phiền không vọng tã tơi khổ sầu.
Tu hành tỏ lý nhiệm màu

Bát chánh, tứ đế qua cầu sông mê.

287

THẮP SÁNG

Chắp tay khấn vái Phật trời
Cầu cho sanh chúng muôn đời biết tu.
Dân lành cố gắng công phu
Tịnh tâm thiền toạ mờ lu chẳng còn.
Chánh pháp quay mãi không mòn
Hồn linh nước Việt xoay tròn đạo tâm.

288

Tình người trong cõi thế gian
Sống hòa nhu thuận bình an cõi lòng. 
Tâm từ rộng mở khắp trong

Học tu giới đức hạnh thong sen vàng.

289

TÂM THƠ

Văn, thơ Sư viết lên đây 
Hữu duyên đọc được điều hay ráng hành.
Còn ai chưa đủ lòng thành 
Xem qua cho hiểu ngọn ngành Phật tiên.

Cũng tốt không có ưu phiền 
Mai chiều giác ngộ có liền lời hay.
Vô duyên không gặp điều may 
Giáo pháp vi diệu tỏ bày Phật tâm.

290

Thắp đuốc tuệ trở về nguồn

An bần lạc đạo tỏ tường Phật tâm.

291

MỤC KIỀN LIÊN

Mục Liên cứu mẹ A-tỳ 
Thanh-Đề thoát khỏi ngục hình khổ say.
Hằng năm tháng bảy xưa nay 
Vu lan hiếu hạnh nhắc hoài Mục Liên.
Đức Ngài động đến Phật tiên 
Hiếu thảo bậc nhất ngục liền thoát ra.

292

Đi cũng niệm, ngồi cũng niệm
A Di Đà Phật hiển hiện trong ta. 
Lòng thành một niệm thiết tha
Đâu đâu cũng Phật vào nhà Như Lai.

293

HOA HỒNG VU LAN 
Một bông hồng tặng con
Đầy đủ mẹ cha, lo tròn tháng năm.
Tháng bảy vu lan trăng rằm
Nhớ ngày cha mẹ, sanh thành dưỡng nuôi.
Tri ân báo hiếu vâng lời
Hành theo Phật dạy, tôn thờ mẹ cha.
Chữ hiếu con phải đi đầu
Phụng thờ Tam Bảo, ngõ hầu siêu thăng.

294

Chuông chùa vang vọng ngân nga

Âm siêu dương thới bình an cõi lòng.
Địa ngục tháo cởi xích xiềng
Tâm an nhẹ nhõm hương nồng Phật tiên.

295

HÓA MÊ KHAI NGỘ 
Thái tử tu tại rừng già
Ngày ăn một bữa, đắc thành Phật tiên. 
Ngày nay bày cúng liên miên
Thỉnh mời thầy cúng, đốt tiền mã âm. 
Rình rang bánh trái xin xăm
Cho người âm phủ, tối tăm hưởng dùng. 
Nào ngờ bị gạt tưng bừng
Thích Ca không dạy, xin đừng mỉa mai. 
Phật giáo nhân quả làm đầu
Không tu sao hưởng, về sau mà dùng.

Con ơi! tỉnh giác chấn hưng

Trở về chánh pháp, con đường Phật đi. 
Đừng làm trái ý nghịch si
Thì về Cực Lạc, còn chi mà chờ. 
Hương sen tỏa ngát cao vời
Tìm người đức hạnh, chân trời ngộ tâm.

296

LÝ PHÓNG SANH 
Phóng đi tất cả bụi trần 
Trong tâm phiền não, buộc ràng thân tâm.
Ba độc không sửa càng lâm
Lâm vào tội lỗi tối tăm mịt mù.

Không riêng phóng sanh cá rùa
Phóng ra nghiệp chướng, hơn thua trong lòng.
Ăn chay sửa tánh tâm không

Dứt đi tội ác, lông bông không còn.

Nghiệp xấu ngày một hao mòn 
Thay vào nghiệp tốt, lòng son đạo vàng. 
Quy y cửa Phật với nàng 
Vợ chồng hòa thuận, vô vàn niềm vui.

Con cháu nheo nhóc tươi cười 
Gương mặt phúc hậu, điểm mười thấy ngay. 
Tụng Kinh niệm Phật đêm ngày 
Gieo duyên căn tốt, nghiệp này sáng ra.

Con cháu đọc truyện Thích Ca 
Hành như Phật dạy, thật thà nha con. 
Giữ gìn thập thiện cho tròn 
Tịnh tâm niệm Phật trọn lòng Như Lai.

297

Kiếp người ôi thật mong manh!

Sống còn chết mất, lạnh tanh dương trần.

Mỗi người đều có số phần

Hãy lo tu niệm, chuyên cần nha con.

298

THOÁT NGHÈO TỪ TÂM 
Hai vai buôn tảo bán bưng
Nắng mưa cũng quản gánh từng bánh canh.
Nhà nghèo có đôi chiếu manh
Bốn anh em ngủ, lạnh tanh đêm về.

Ễnh ương cóc nhái kêu nhiều
Thâu đêm nghe tiếng nhạc về buồn tênh.
Đồng quê rau cỏ dưới kênh
Chiều chiều lượm nấm không quên mẹ hiền.

Cha tôi đem bán kiếm tiền
Lo con đi học không phiền người ta.
Tuy nghèo tâm lại thật thà
Giữ gìn năm giới, Thích Ca ban truyền.
Trở về Tịnh Xá Sư khuyên
Ráng lo tu niệm rước thuyền qua sông.
Di Đà ở trên ngóng trông
Tìm người chơn tịnh, tâm không nhiễm gì.
Tây phương nhiều cảnh lạ kỳ
Có nhiều phương tiện huyền vi nhiệm màu.

299

Người biết đủ tâm dễ an
Trong lòng thơi thới xóa tan mây mù.
Không biết đủ lo bù xù
Tiền tài, của cải bám đu tâm này.

bottom of page