top of page
Pink Lotus 2.png

Weekly Sunday Activities Program

(Chương Trình Sinh Hoạt Mỗi Chủ Nhật)

For Thong Tri Temple​ beginning January 29, 2023

 

   1) 10:00 AM – 10:30 AM     Lay-friends gathering

                                                   (Phật tử tề tựu)

   2) 10:30 AM – 11:30 AM     Reciting Sutra led by

                                                   Venerable Thich Minh Thong   

                                                         (Tụng Kinh Theo sự hướng

                                                   dẫn Sư Thích Minh Thông)

   3) 11:35 AM – 12:00 PM     Chanting and food offerings

                                                   to ancestors

                                                   (Cầu nguyện và

                                                   cúng cơm cửu huyền)

   4) 12:00 PM – 12:30 PM      Preparation for lunch

                                                   (Chuẩn bị cho bữa ăn trưa)

 

   5) 12:30 PM – 1:40 PM        Lunch & Break time

                                                   (Thọ Trưa và Nghỉ ngơi)

   6) 1:45 PM – 12:15 PM        Walking Meditation, Reciting

                                                   the Buddha’s Name   

                                                   (Thiền Hành và Niệm Phật)

                                                   Or Dharma Lectures

                                                   (Hoặc một thời Thuyết Pháp)

   7) 2:15 PM – 2:25 PM          Break Time

                                                   (Nghỉ ngơi)

   8) 2:30 PM – 3:30 PM          Mindfulness Sitting

                                                   Meditation and Group

                                                   Discussion

                                                   (Ngồi Thiền và Chia Sẽ)

Picture of the Lotus for Website Blog.jpg
Lotus_Site.png
Lotus_Site.png
bottom of page