top of page
Lotus_Site.png
Pink Lotus 2.png
Buddha + Lotus with faded stem_for TTT Website_Home Page.png
Lotus_Site.png

Please join us as we celebrate Ullambana Festival on Sunday, August 18, 2024 at Thong Tri Temple. The ceremony begins at 10:00 AM. Please see the scheduled program below:    

(Xin hãy cùng chúng tôi tổ chức Lễ Vu Lan Báo Hiếu vào ngày 18, tháng 8 năm 2024 tại Tịnh Xá Thông Trí. Buổi lễ bắt đầu lúc 10:00 AM giờ sáng. Xin vui lòng xem chương trình đã lên lịch bên dưới:)

     10:00 AM …… Lay-friends gathering

                              (Phật tử vân tập)

     10:15 AM …….  Offerings flowers to the Buddha   

                              (Dâng hoa cúng dường Đức Phật)

     10:30 AM ……. Reciting Sutra (Chanting) 

                              (Tụng Kinh)                        

     11:15AM ……... Dharma lectures    

                              (Thuyết Pháp)                    

     11:45 AM …….. Rose-lace Ceremony

                              (Bông hồng cài áo)

     12:15 PM …….. Chanting Sutras and

                              food offering to ancestor

                              (Cúng cửu Huyền Thất Tổ)

     12:45 PM ……. Lunch (Vegan)​ and Musical Performances

                             (Thọ Trai và Văn Nghệ)

On this day, Buddhists offer prayers to honor their ancestors, and to express deep gratitude to their living parents and elders.

(Vào ngày này, Phật tử dâng lời cầu nguyện vừa để tưởng nhớ tổ tiên và bày tỏ lòng biết ơn sâu sấc đến cha mẹ và các bậc tiền bối còn sống.)

Please contact Jennifer To Quyen (PT: Cung Ngoc) at 408-595-6591 if you have any questions. Thank you!

(Xin vui lòng liên hệ Jennifer Tố Quyên (Phật tử: Cung Ngọc) số 408-595-6591 nếu quý vị có câu hỏi nào. Cám ơn!)

Khóa tu xin liên lạc 

Phật tử Cung Ngọc (Jennifer To Quyen): (408) 595-6591 

Lay-friend Cung Ngoc (Jennifer To Quyen): (408) 595-6591 

Retreat please contact

*Sư cô Hạnh Liên: Contact

*Bhikshuni Hanh Lien: Contact 

Retreat Photo2_12.17.2023.jpg
Lotus_Site.png
bottom of page