top of page
Lotus_Site.png
Pink Lotus 2.png
Buddha + Lotus with faded stem_for TTT Website_Home Page.png
Lotus_Pink_1.jpg
Pink Lotus 2.png
Pink Lotus 2.png
Pink Lotus 2.png
Pink Lotus 2.png

Tịnh Xá Thông Trí

Email: thongtritemple@gmail.com

Phật tử Cung Ngọc: (408) 595-6591 * Sư cô Hạnh Liên: (408) 202-9792

Lay-friend Cung Ngoc:  (408) 595-6591 * Bhikshuni Hanh Lien: (408) 202-9792

Thư Mời Tham Dự (Invitation to Participate)

Khóa Tu Học (Retreat)

Chủ Nhật, Ngày 17, Tháng 12, Năm 2023 (Ngày 05 Tháng 11, Năm Quý Mão)

Sunday, December 17, 2023 (Lunar Calendar: November 05, 2023)

Kính thưa quý Phật tử,

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mô Phật, Tịnh Xá Thông Trí trân trọng kính mời quý Phật tử tham dự Khóa Tu Học một ngày. Xin quý Phật tử hoan hỷ cho biết trước ngày 12  tháng 12 năm 2023, để BTC sắp xếp chu đáo. Xin cám ơn! Khóa Tu Học hoàn toàn miễn phí.

Dear Lay-friends,

Namo Shakyamuni Buddha! Thong Tri Temple is respectfully inviting the Lay-friends (or anyone interested is welcome) to attend the one-day retreat. Please let us know before December 12, 2023, so that the organizers team can plan/arrange carefully in advance. Thank you! The monthly retreat is completely free.

                                           

           

          

         

         

         

         

         

         

         

         

                                                      

Pink Lotus 2.png
Pink Lotus 2.png
Pink Lotus 2.png
Pink Lotus 2.png

Chương Trình (Program)

Phật tử vân tập

Lay-friends gathering

Tọa Thiền

Sitting Meditation

Pink Lotus 2.png

Tụng Kinh

Reciting Sutra

Cúng Cửu Huyền Thất Tổ

Chanting Sutras and food

offering to ancestors

Niệm Phật, Lễ Phật, Hồi Hướng

Reciting the Buddha's Name,

Paying Homage to the Buddha,

Dedicate Merit to all sentient beings

Tọa Thiền

Sitting Meditation

Giải lao

Break

Thuyết Pháp

Dharma Lectures (Dharma Preach)

Lễ Phật, Thiền Hành

Paying Homage to the Buddha,

Walking Meditation

Giải lao và Thọ trai

Break and Lunch (Vegan)

Pink Lotus 2.png

10:00 AM (Sáng)

10:30 AM – 11:00 AM (Sáng)

11:00 AM – 12:00 PM (Trưa)

12:00 PM – 12:15 PM (Trưa)

12:15 PM – 1:30 PM (Trưa)

1:30 PM – 1:45 PM (Trưa)

1:45 PM – 2:15 PM (Trưa)

2:15 PM – 2:30 PM (Trưa) 

2:30 PM – 3:00 PM (Trưa)

Pink Lotus 2.png

Mô Phật! BTC chia sẻ hoặc đống gớp ý kiến và họp cho ngày khóa tu vào tháng tới. Xin cảm tạ rất nhiều!

Namo Amitabha! Organizers team share or collect ideas and meet/plan for the next month retreat. Thank you so much!

Hoàn Mãn

Program Concludes

Pink Lotus 2.png

3:00 PM – 3:15 PM (Chiều)

3:20 PM – 4:00 PM (Chiều)

Baby Buddha for Website_1.JPG
Pink Lotus 2.png
Pink Lotus 2.png
Pink Lotus 2.png
11.11.2023_1.jpg
11.11.2023_2.jpg
Lotus_Site.png
bottom of page